//////

Category Page for: Dziecko w świecie muzyki

SZACUNEK WOBEC TWÓRCZOŚCI DZIECKA

Maj 1st, 2016 at 2:14 pm » Comments (0)

Szacunek jaki wobec twórczości dziecka przejawia nauczy­ciel wyraża się w przyzwoleniu na poszukiwanie i odkrywanie jego własnej drogi, wyrzeczeniu się mentorstwa i metodycznego, natrętnego kształtowania podmiotu odtwórczego i odbiorczego.  Dziecięca działalność muzyczna to przede wszystkim eksperymentowanie, poszukiwanie, radość obcowania z dźwiękami. Swoboda to zabawowe badanie rzeczywistości akustycznej, to tworzenie własnej muzyki, potrafiącej wyrazić naj­skrytsze pragnienia. To poszukiwanie własnej drogi i miejsca w świecie dźwięków. Podobnie jak dziecięcy teatr czy dziecięca sztuka plastyczna, działalność muzyczna dziecka jest wyrazem jego potrzeby dialogu z otoczeniem; z innymi dziećmi, z nauczycielem, przestrzenią, przedmiotami i samym sobą. Muzyczny dialog dziecka z otoczeniem może przyjmować najróżniejsze […]

more »

MUZYKA ROCKOWA

Kwiecień 20th, 2016 at 12:39 pm » Comments (0)

Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty zjawiska, które wyraźnie wpisało się w biografię współczesnego człowieka. Muzyka rockowa w opinii niektórych badaczy to największe wyzwanie rzucone wszystkiemu, co wiąże się ze stabilizacją, porządkiem i metafizycznym modelem świata. W kon­tekście technologicznego optymizmu i ontologicznego pesymizmu młody człowiek zamiast dążenia w kierunku harmonii wydaje się uciekać w ramiona rockowego nałogu, który sprawia, że przynajmniej na jakiś czas można zapomnieć o wszelkich lękach, można zapomnieć o cierpieniu i bólu, można oddalić „śmierć-zdziczałą”. Tłem moich rozważań jest wstrząsająca diagnoza przemian kulturowych w Stanach Zjednoczonych, której autorem jest Allan Bloom.

more »

Z PEŁNA ŚWIADOMOŚCIĄ

Kwiecień 18th, 2016 at 9:00 am » Comments (0)

Ponieważ podobnie jak Hannah Arendt  uważam, że wiele z tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczo­nych, dotyczy całego świata, z pełną świadomością podejmuję ryzyko rozwinięcia niektórych poruszonych przez Blooma kwestii. Mam nadzieję, że moje rozważania zachęcą czytelnika do dalszych poszukiwań i twórczych badań w dziedzinie, która wciąż jeszcze jest zaniedbywana przez pedagogów, psychologów, socjologów i      filozofów, chociaż dotyczy większości młodych ludzi. Osoby, którym nieobce jest zjawisko zwane kulturą masową, z pewnością pamiętają interesującą książkę K.T. Toeplitza zatytułowaną „Wszystko dla wszystkich”.Autor ukazuje w niej mechanizmy powstawania kultury masowej, która będąc naturalnym następstwem gwałtownego wzrostu liczby ludzi miała przede wszystkim sprawić, aby ludzie poczuli […]

more »

MUZYKA ROCKOWA PRZESZKADZA?

Marzec 30th, 2016 at 5:48 am » Comments (0)

Bloom sugeruje, że muzyka rockowa bardziej przesz­kadza, niż zbliża w społeczeństwie zdominowanym już przez wystarczająco dużo czynników zakłócających prawdziwą komunikację. Zamiast dążenia w kierunku spotkania, którego podstawą jest współuczestnictwo w mowie, młodzi ludzi poddając się rozkoszy coraz głośniejszej muzyki uniemożliwiają rozmowę. Mamy więc to, co Bloom nazywa „muzyczną dżunglą”z rosnącą w zawrot­nym tempie liczbą geniuszy. W gruncie rzeczy zbliżymy się do sytuacji, w której nie ma już indywidualności, nie ma nawet prawdziwych gwiazd, gdyż wszyscy są przekonani, że każdy może zostać gwiazdą. Zygmunt Bauman stwierdza nato­miast, że w słynnym sformułowaniu Marshalla McLuhana „środek jest przekazem” chodzi przede wszystkim o to, że […]

more »

BEZ NEGACJI ODMIENNOŚCI

Marzec 11th, 2016 at 6:57 am » Comments (0)

Rozważania Baumana mają kapitalne znaczenie dla zrozumienia istoty ana­lizy jakiej dokonuje Bloom. Jeżeli muzyka rockowa to przede wszystkim muzyka głośna, muzyka, której potężny rytm jest celem samym w sobie, wówczas za­miast „balansowania między namiętnościami a rozumem”, zamiast dostarczania uzasadnienia czynnościom osoby ludzkiej rodzi agresję i domaga się ampu­tacji, a nie pielęgnowania i kształtowania. Taka muzyka, podobnie jak analizo­wana przez Baumana telewizja, staje się ideologią, zamiast propozycją. Taka muzy­ka z pewnością nie przyczynia się do tego, aby konflikt między pokoleniami toczył się nie tylko w kontekście konieczności przebywania na odmiennych płaszczyznach, ale również w kontekście możliwości porozumienia bez negacji owej odmienności. […]

more »

KROK OD UWOLNIENIA CZŁOWIEKA

Marzec 8th, 2016 at 1:05 am » Comments (0)

John Naisbitt stwierdza, że „kiedy wpadamy w pułapkę i wierzymy, lub raczej mamy nadzieję, że technologia rozwiąże nasze problemy, de facto zrzekamy się ultrastyku osobistej odpowiedzialności”.W książce zatytułowanej Megatrendy wspomniany autor przedstawia istotę zjawiska, które nazywa on „technicznym skrzywieniem mentalności”. Chodzi o przekonanie, że technologia jest już o krok od uwolnienia człowieka od dyscypliny i odpowiedzialności osobistej. Naisbitt stwierdza dalej, że „ciągle czekamy na nową, magiczną pigułkę, która pozwoli nam jeść tuczące potrawy, bez zanieczyszczenia powietrza, prowadzić nieumiarkowany tryb życia bez narażania się na raka czy choroby serca”.

more »

DOMINACJA TECHNIKI NAD OSOBĄ

Marzec 4th, 2016 at 11:14 am » Comments (0)

W dobie społeczeństwa informacji potrzeba kontaktów międzyludzkich jest być może silniejsza niż kiedykolwiek w przeszłości. Co więcej? Wydaje się, że potrzeba ta staje się tym silniejsza, im więcej otacza nas różnych środków technicznych. Być może gdzieś w podświadomości czujemy, że coraz bardziej się od siebie oddalamy, że równowaga między naszą rzeczywistością fizyczną i duchową została w poważ­nym stopniu naruszona. Panowanie „rozumu instrumentalnego , polegającego na myśleniu kategoriami maksymalnej efektywności i przekonaniu, że postęp prze­biega po linii prostej sprzyja sytuacji, w której „otaczające nas przedmioty są bar­dziej długowieczne, niż czynności, dzięki którym powstają”.

more »

DOMINACJA TECHNIKI NAD OSOBĄ

Luty 21st, 2016 at 1:38 am » Comments (0)

Zaistniała sytuacja nie mogła pozostać bez wpływu na muzykę. Wydaje mi się, że niewielu jest dzisiaj wykonawców, którzy zrezygnowali z owej „kojącej roli wszelkiego rodzaju środków technicznych, zwłaszcza jeżeli przy ich pomocy można ukryć wszystko, co umożliwia diagnozę autentycznego talentu. Nie wydaje mi się, że przesadą jest twierdzenie, zgodnie z którym na większość współczesnych utwo­rów składa się dziesięć procent talentu i dziewięćdziesiąt procent techniki. Chodzi o    to, że podporządkowany komputerowej magii wykonawca przestaje być oso­bą i zamiast zapraszać odbiorcę do spotkania, do przeżycia na swój niepowta­rzalny sposób wszystkiego, co odbiorca jest w stanie uchwycić bez zamykania tego swoistego dzieła sztuki, […]

more »

MUZYKA ROCKOWA JAKO PRZEJAW NOWOCZESNEJ WOLNOŚCI

Luty 11th, 2016 at 12:50 am » Comments (0)

Pisząc o problemach współczesnej kultury Ch. Taylor stwierdza, że jedną z głównych bolączek współczesności jest indywidualizm, który w tym wypadku oznacza zerwanie z wszelkimi ograniczeniami. Odrzucanie wszelkich hierarchii i      skupienie się wyłącznie na sobie określane jest często „narcyzmem”. Niektórzy postrzegają to zjawisko jako naturalne następstwo „eksplozji społeczeństwa per- misywnego” oraz realizowania postulatów antypedagogiki. Najważniejsze jest jednak to, że młody człowiek jakby zrezygnował z „drążenia” wielu konflik­tów, które wydają się nadawać sens jego życiu. Stając się „sztucznym pod­miotem”, człowiek współczesny odczuwa ten rodzaj samotności, który zamiast pobudzać do nowych poszukiwań, paraliżuje.  

more »

W KONTEKŚCIE OPISANEJ SYTUACJI

Luty 6th, 2016 at 12:51 am » Comments (0)

Myślę, że właśnie w kontekście opisywanej przez Taylora sytuacji, wjakiej znalazł się współczesny człowiek, można podejmować próby w kierunku właści­wego odczytywania myśli Blooma. Jego ostre ataki na zjawisko muzyki rockowej nabierają sensu, jeżeli poważnie potraktujemy refleksje autora Etyki autentycz­ności,Według Blooma współczesny miody człowiek jest dokładnym przeciwień­stwem wszystkiego, czego uczył „Platoński” Sokrates. Jest to człowiek, który nie przeżywa już napięcia pomiędzy tym, co przyjemne, a tym, co dobre. Jest to czło­wiek rozdarty, podzielony. Nie podejmuje on prób w kierunku nadawania kształtu porywom swej duszy, gdyż wszędzie widzi zagrożenie dla swojej wolności.  

more »
  • Reklama