//////

Grudzień 1st, 2016 at 7:10 pm

ZE WZGLĘDU NA RODZAJ BODŹCÓW

Ze względu na rodzaj bodźców stymulujących określony rodzaj twórczej aktyw­ności A. Brzezińska wyróżnia trzy grupy:aktywność dźwiękowo-ruchową, muzyczno-ruchową, która stymulo­wana jest bodźcami słuchowymi i kinetyczno-ruchowymi;aktywność językową, która stymulowanajest bodźcami werbalnymi czy innymi symbolami;aktywność plastyczną, konstrukcyjno-techniczną, stymulowaną bodźcami wzrokowymi.W każdej z tych dziedzin aktywności można wyłonić trzy różne poziomy dzia­łania, związanego ze stosunkiem dziecka do wykonywanych czynności i rodzajem zaangażowanych w nie procesów umysłowych:używanie (manipulowanie) — istotą jest dążenie do osiągnięcia doskona­łości w zakresie różnych sprawności i umiejętności;tworzenie — istotąjest dążenie do realizowania „wizji”, określony rodzaj aktywności staje się wartością samą w sobie, nie jest ona instrumentem realizowania celów ani czysto użytkowych ani jedynie poznawczych.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama